ib xyoos ib zaug Reports

Thaum Chaw nres nkoj lub tsev nyeg Abuse Programs, peb nyob nraum muaj hmoo tau txais cov nyiaj pab, cov kev pab, thiab kev pab txhawb ntxiv los ntawm peb cov amazing network ntawm ib tug neeg hloov thiab tuaj pab dawb, raws li zoo raws li lub tebchaws United Way thiab lwm lub koom haum thiab cov me nyuam yaus. Peb paub hais tias peb kev sib tsim txom programming yuav tsis tau tau tsis tau lub zej zog kev txhawb nqa, thiab peb ua li peb ua tau kom siv tau cov no pab rau tus thoob tswv yim rau cov tib neeg thiab cov tsev neeg cuam tshuam los ntawm kev sib tsim txom.

Yog hais tias koj xav xav paub ntxiv nyob rau hauv qhov chaw uas lub zej zog kev txhawb nqa los ntawm thiab yuav ua li cas peb siv nws los cuam tshuam rau lub neej ntawm cov neeg cuam tshuam los ntawm domestic kev ua phem, thov koj nqa ib saib peb txhua xyoo ntaub ntawv. Cov ntaub ntawv muab ib tug rhuav tshem ntawm cov nyiaj, kev siv nyiaj, thiab ua tau los ntawm peb cov programming - qhia li cas peb tig koj zoo kawg li rau peb cov koom haum mus rau hauv cov kev pab cuam rau kev ua nruj ua tsiv cov neeg raug thiab survivors.

There are no annual reports at this time.