Lub sij hawm no muaj kev txhawj xeeb los ntawm tus kab mob COVID-19. Peb xav kom koj paub hais tias Harbor House tseem qhib 24/7 thiab tseem nyob ntawm no los pab tib neeg uas raug tsim txom.

Peb xav thov kev koom tes los ntawm sawv daws kom sawv daws noj qab nyob zoo. Peb yuav muaj kes pab koj li peb pab tau.

-Peb nyob no, 24 teev ib hnub, 7 hnub ib as thiv teb thaum koj hu 920-832-1666 or 1-800-970-1171.
-Yog koj xav ntsib ib tug kws pab koj rau Harbor House, thov hu lossis email ua ntej koj los hauv Harbor House.
-Peb yuav tsis muaj sib ntsib koom txoos ua ke txhawb siab rau lub sijhawm no.
- Lub sijhawm no Harbor House yuav tsis pub cov neeg sab nrauv tuaj pab dej num.
-Lub sijhawm no peb tseem txais yam khoom uas koj muab dawb. Thov coj tuaj rau lub qhov rooj tag ntawm txoj kev 720 W. Fifth Street, Appletown, WI 54914 ib tus neeg uas ua haujlwm ma tuaj pab koj
- Yog koj xav xa nyiaj tuaj pab Harbor House ces thov xa rau 720 W Fifth Street, Appleton, WI 54919

HAVEN. PAB. HOPE.

Harbor House tshwm sim mus ua txhaum lub stigma ntawm kev tsim txom thiab yuav tsum tau ib tug muaj.